ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


Текст повідомлення та  цифровий підпис та печатка знаходиться ТУТ

 

 ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРАТ «КДЕМЗ»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

            Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16.04.2019  р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 16.04.2019 р. з 9 годин 00 хвилин до 9 годин 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22.02.2019 р.: загальна кількість акцій – 14 000 000 шт., голосуючих акцій – 13 593 005 шт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 10.04.2019 р.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

            Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Мостіпан В.В., Тарасенко Л.М., Орлик В.В.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

            Проект рішення: обрати головою загальних зборів акціонерів Манойло Г.В. та секретарем загальних зборів Пшеченко О.Г. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 15 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 3 хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос .

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

            Проект рішення: взяти до відома звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

            Проект рішення: взяти до відома звіт  наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

            Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку за 2018 рік.

            Проект рішення:  Суму прибутку в розмірі 6 093 ,00 тис грн. залишити нерозподіленою.

7.  Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

       Проект рішення: затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік

 8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

            Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дії, пов’язаних з державною реєстрацію.

            Проект рішення: Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Манойло Г.В., Рожка А.М.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

           

Проект рішення:

            1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

            2. Винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв  члени Наглядової ради не отримують.

            3. Уповноважити Голову Правління Товариства Пшеченко О.Г. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля «Г», кабінет голови правління Товариства, у робочі дні, у робочі години з 9 до 16 години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Пшеченко О.Г.. Акціонери мають право до дати проведення загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, та іншу інформацію, передбачену законодавством України. Акціонери у встановлений законодавством України строк мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до голови правління Товариства Пшеченко О.Г. за телефоном: (044)463-66-79. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://kdemz_pat.emitent.org.ua/.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

 

Найменування показника

Період

звітний

2018 р.

попередній

2017 р.

Усього активів

109 685

104 816

Основні засоби (за залишковою вартістю)

548

745

Запаси

187

85

Сумарна дебіторська заборгованість

3 219

1 796

Гроші та їх еквіваленти

17 833

12 366

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

42 411

36 317

Власний капітал

95 853

91 221

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

3 500

3 500

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

10 393

10 737

Поточні зобов'язання і забезпечення

3 439

2 858

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

6 093

5 299

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 000 000

14 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,43521

0,3785

 

 

Наглядова рада

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа